Privatumo pranešimas

Galioja nuo:2024.07.05

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šiame pranešime paaiškinama žaidėjų asmens duomenų tvarkymo „Penalty Kick“ (baudinių smūgių) žaidime (toliau – Žaidimas) tvarka ir teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu.
1.2. Duomenų valdytojas yra OÜ „OB Holding 1“ (toliau – „OlyBet“), registro kodas 14975047, adresas Pronksi 19, Talinas 10124, Estija, +3726671250, estonia@oc.eu.
1.3. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: olybetestoniaDPO@olybet.com, Pronksi 19, Talinas 10124.
1.4. „OlyBet“ įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, kad apsaugotų asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, neteisėto atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo, sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo. Taip pat reikalaujame, kad mūsų partneriai, kuriems perduodame asmens duomenis pagal šį privatumo pranešimą, įgyvendintų būtinas organizacines, fizines ir IT saugumo priemones. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad net ir taikant visas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti, vis tiek išlieka tam tikra rizika, pavyzdžiui, kibernetinė ataka, elektros energijos praradimas, programinės įrangos klaida ar piktavališki asmens veiksmai. Pastebėję tokį pažeidimą, imsimės visų įmanomų veiksmų, kad sušvelnintume ir kuo labiau sumažintume riziką žaidėjams.
1.5. Nuostatos dėl asmens duomenų tvarkymo taip pat gali būti įtrauktos į žaidėjo ir „OlyBet“ sudarytas sutartis, pavyzdžiui, į Paslaugų teikimo sąlygas. Tokiu atveju, esant nuostatų kolizijai, taikomos Paslaugų teikimo sąlygose numatytos nuostatos.

2. Žaidėjo teisės, susijusios su jų asmens duomenų tvarkymu

2.1. Žaidėjas turi teisę būti informuotas apie tai, ar „OlyBet“ tvarko jo asmens duomenis, ir, jei taip, gauti minėtų duomenų kopiją.
2.2. Žaidėjas turi teisę prašyti ištaisyti netikslius savo asmens duomenis.
2.3. Žaidėjas turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis (pvz., sutikimą su tiesiogine rinkodara), jei duomenys tvarkomi remiantis sutikimu. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos prieš atšaukimą atlikto duomenų tvarkymo teisėtumui.
2.4. Žaidėjas turi teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis. „OlyBet“ gali ištrinti sutikimo arba teisėto intereso pagrindu tvarkomus duomenis, jei „OlyBet“ interesai nėra svarbesni už Žaidėjo interesus. Teisė ištrinti duomenis netaikoma duomenims, kurie tvarkomi siekiant įvykdyti teisines ar sutartines prievoles, kol teisinė ar sutartinė prievolė galioja.
2.5. Žaidėjas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys (ypač remiantis teisėtu interesu), ir, jei tai pagrįsta, apriboti jo asmens duomenų tvarkymą.
2.6. Žaidėjas turi teisę gauti savo asmens duomenis, kuriuos jis pateikė sutikimo pagrindu arba siekdamas įvykdyti sutartį, struktūrizuotus, elektroniniu formatu (jei tai techniškai įmanoma), kad juos būtų galima perduoti kitoms bendrovėms.
2.7. Žaidėjas turi teisę pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Estijos duomenų apsaugos inspekcijai el. paštu info@aki.ee arba adresu Tatari 39, Talinas.

3. Tvarkomi asmens duomenys ir jų šaltiniai

3.1. „OlyBet“ tvarko šiuos Žaidėjų asmens duomenis.
3.1.1. Rinkodaros duomenys: el. pašto ir (arba) mobiliojo telefono numeris, bendravimo kalba, pageidaujamas produktas ir (arba) paslauga, sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros, pranešimo turinys, pranešimo data ir laikas.
3.1.2. Apsilankymų svetainėje duomenys: IP adresas (įskaitant vietą pagal IP adresą), interneto paslaugų teikėjas, nuorodos URL adresas, data, laikas, prieigos raktas, sesijos raktas, interneto naršyklės tipas ir versija, operacinė sistema, perduotų duomenų kiekis ir būsena, MAC adresas;
3.1.3. Slapukų duomenys: „OlyBet“ savo svetainėse ir Žaidime naudoja slapukus, kad optimizuotų svetainę, Žaidimą ir jų funkcijas. Slapukai gali rinkti asmens duomenis.

3.2. „OlyBet“ netvarko jokių specialių kategorijų asmens duomenų Žaidimo ar rinkodaros tikslais.
3.3. Priklausomai nuo duomenų tvarkymo tikslo ir pobūdžio, „OlyBet“ renka su žaidėju susijusius asmens duomenis iš žaidėjo, žaidėjo naršyklės slapukų, žaidėjo interneto paslaugų teikėjo.

4. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas ir tikslai

4.1. Žaidėjo asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai yra šie: sutartinių įsipareigojimų vykdymas, duomenų subjekto sutikimas ir „OlyBet“ teisėtas interesas. Toliau pateikiamas duomenų tvarkymo veiksmų ir jų teisinio pagrindo sąrašas:
4.1.1. Vykdydami sutartį tvarkome apsilankymo svetainėje duomenis, slapukų duomenis, rinkodaros duomenis, vaizdinius duomenis;
4.1.2. Remdamiesi sutikimu tvarkome rinkodaros duomenis, slapukų duomenis;
4.1.3. Remdamiesi teisėtu interesu tvarkome apsilankymo svetainėje duomenis, slapukų duomenis.

4.2. Žaidėjo asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais: organizuojant konkursą, siunčiant žaidėjams naujienlaiškius, siunčiant žaidėjams informaciją, vykdant „OlyBet“ paslaugų ir (arba) produktų rinkodarą, tvarkant žaidėjų atsiliepimus, plečiant žaidėjų bazę, didinant žaidėjų lojalumą ir teikiant pridėtinę vertę, valdant „OlyBet“ išteklius, tobulinant svetainę ir žaidimą.
4.3. Jei duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti teisines ar sutartines prievoles, žaidėjas privalo pateikti tokius asmens duomenis. Nepateikus tokių duomenų, „OlyBet“ negalės įvykdyti savo sutartinių ar teisinių įsipareigojimų ir bus apribota žaidėjo galimybė naudotis siūlomomis paslaugomis.
4.4. Tuo atveju, kai asmens duomenys yra tvarkomi teisėto intereso pagrindu, „OlyBet“ įvertino, kad jos teisėtas interesas tvarkyti asmens duomenis tam tikrais tikslais yra svarbesnis už žaidėjo interesus ir teises.
4.5. Jei asmens duomenys tvarkomi remiantis žaidėjo sutikimu, šį sutikimą galima atšaukti kreipiantis į duomenų apsaugos pareigūną, kurio kontaktinė informacija nurodyta 1.3 punkte, arba paspaudus prenumeratos atsisakymo nuorodą kiekvieno rinkodaros pranešimo pabaigoje.

5. Profiliavimas ir automatizuotas sprendimų priėmimas

5.1. Profiliavimas naudojamas toliau nurodytuose procesuose ir grindžiamas toliau nurodyta logika.
5.1.1. „OlyBet“ siūlomų paslaugų ir (arba) produktų rinkodara yra pagrįsta svetainės lankomumo analize ir svetainės naudojimo nustatymu.
5.2. Žaidime nenaudojamas automatizuotas sprendimų priėmimas.

6. Asmens duomenų perdavimas

6.1. Siekdama teikti paslaugas ir (arba) vykdyti savo teisinius įsipareigojimus, „OlyBet“ pasitelkia partnerius kaip asmens duomenų tvarkytojus, kurie tvarko duomenis remdamiesi „OlyBet“ duotais nurodymais ir jų apimtimi.
6.2. Tvarkydama asmens duomenis, „OlyBet“ perduos jūsų asmens duomenis šiems duomenų gavėjams, kurie gali būti duomenų valdytojai arba duomenų tvarkytojai: savo grupės įmonėms (toliau – „OlyBet“ subjektai, kaip nurodyta Paslaugų teikimo sąlygose), valdžios institucijoms, teismams, bankams, auditoriams ir teisiniams patarėjams, draudimo bendrovėms, analizės paslaugų teikėjams, sukčiavimo aptikimo ir prevencijos paslaugų teikėjams, žaidėjų autentiškumo nustatymo paslaugų teikėjams, apklausų paslaugų teikėjams, archyvavimo paslaugų teikėjams, informacijos perdavimo ir ryšių paslaugų teikėjams, transliacijos paslaugų tarpininkams, pranešimų apie pažeidimus platformos operatoriams.
6.3. Jei „OlyBet“ partneris, tvarkantis duomenis, yra už Europos Sąjungos ribų, perduodant asmens duomenis taikomos šios apsaugos priemonės: tinkamas duomenų apsaugos lygis gavėjo šalyje pagal Europos Komisijos sprendimą, arba standartinių sutarties sąlygų duomenų apsaugai naudojimas, kurias Europos Komisija parengė bendradarbiavimo susitarime (daugiau informacijos rasite paspaudę atitinkamą nuorodą).
6.4. Bendri asmens duomenų valdytojai yra „OlyBet“ subjektai, kurie priklauso tai pačiai grupei kaip ir „OlyBet“, su kuriais „OlyBet“ tvarko asmens duomenis rinkodaros paslaugų ir (arba) produktų, svetainės analizės ir „OlyBet“ išteklių valdymo tikslais. Šalys sudarė atitinkamą susitarimą, kuris leidžia šalims dalytis asmens duomenimis siekiant šiame privatumo pranešime nurodytų tikslų.
6.5. Duomenų tvarkytojas yra „Piing LTD“, registruota Anglijoje ir Velse, įmonės kodas: 08155213, PVM mokėtojo kodas: 138980376, registruota buveinė: 7 St. Petersgate, Stockport, Anglija, SK1 1EB. Jis yra Žaidimo platformos teikėjas, kurio privatumo pranešimą galima rasti čia.

7. Asmens duomenų saugojimo terminai

7.1. Žaidėjo asmens duomenys saugomi tol, kol bus pasiekti duomenų tvarkymo tikslai arba kol bus įvykdytos teisės aktuose numatytos prievolės.
7.2. Apsilankymo svetainėje duomenys saugomi laikantis Pranešime apie slapukus nurodyto saugojimo laiko. Tai priklauso nuo skirtingų naudojamų slapukų tipų.
7.3. Asmens duomenys, surinkti remiantis žaidėjo sutikimu, pavyzdžiui, rinkodaros duomenys, saugomi tol, kol žaidėjas atšaukia savo sutikimą.
7.4. Asmens duomenys, surinkti remiantis teisėtu interesu, saugomi tiek, kiek tai būtina jų rinkimo tikslais.