UAB "MECOM GRUPP" PRIVATUMO POLITIKA

1 Bendroji informacija

1.1. UAB „MECOM GRUPP“ (toliau – Bendrovė, mes arba Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis mūsų valdoma interneto svetaine ir/ ar paslaugomis.

Jūsų Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB „MECOM GRUP”

buveinės adresas: Konstitucijos per. 12, Vilnius

tel. + 37052638638

el. paštas: info@mecom.lt

įmonės kodas: 111733421


1.2.Jūs turite teisę bet kada, susisiekę su mumis norėdami gauti informaciją, kaip yra tvarkomi jūsų asmens duomenys, mūsų bendruoju el. paštu info@mecom.lt

1.3. Atkreipkite dėmesį, kad ši Privatumo politika gali būti bet kada vienašališkai pakeista Duomenų valdytojo tam, kad atspindėtų mūsų Asmens duomenų tvarkymo pakeitimus, todėl prašome ją nuolat peržiūrėti, kad būtumėte susipažinęs su aktualia dokumento versija, ypač prieš pateikdami bet kokius naujus asmenį identifikuojančius duomenis.

1.4. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą paslaugą maitinimo paslaugų teikimo arba kitoje (-se) vietoje (-se) ir / arba turinį, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, ar kt.) naudojate.

1.5. Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydamiesi mums priklausančioje interneto svetainėje, naudodamiesi mūsų paslaugomis, dalyvaudami mūsų renginiuose sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ ar paslaugomis.

1.6. Patvirtiname, kad Jūsų duomenys bus renkami ir tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.


2. Pagrindinės sąvokos

2.1. Tiesioginė rinkodara – veikla, kurios tikslas paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

2.2. Asmens duomenys – informacija, kuri gali būti naudojama tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti jūsų kaip konkretaus privataus asmens tapatybę, su jumis susisiekti ar nustatyti jūsų buvimo vietą. Asmens duomenų rinkimo šaltinis priklauso nuo jūsų bendravimo su mumis būdo.

2.3. Slapukų renkami duomenys – Interneto svetainėje naudoja slapukus, siekdama optimizuoti Interneto svetainės veikimą ir jos funkcines galimybes. Slapukai gali rinkti jūsų Asmens duomenis.

2.4. Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teise;

2.5. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis;

2.6. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija – institucija, kontroliuojanti informacinių sistemų duomenų apsaugą bei duomenų teikimo ir naudojimo teisėtumą.


3. Kokiais tikslais renkame informaciją

3.1. Teisinis pagrindas, kuriuo remdamasi Bendrovė tvarko jūsų Asmens duomenis, priklauso nuo to, kokiu tikslu ir kokiame kontekste mes renkame Asmens duomenis.

Duomenų rinkimo tikslai:

 • a) tiesioginė rinkodara;
 • b) klientų aptarnavimas;
 • c) sukčiavimo prevencija ir teisinių reikalavimų vykdymas;
 • d) renginių ir konkursų administravimo;
 • e) klientų nusiskundimų valdymas;
 • f) teisinių reikalavimų vykdymas;
 • g) informacijos saugumo tikslai.

4. Kokią informaciją apie Jus renkame, koks tokios informacijos rinkimo teisinis pagrindas, ir kam ją perduodame, kiek laiko ji yra saugoma

4.1. Tiesioginė rinkodara

Tiesioginės rinkodaros tikslais mes renkame ir tvarkome jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, gimimo datą, ir kt. ( toliau – Tapatybės duomenys). Šiuos duomenis mes tvarkome tik Jūsų sutikimo pagrindu, be Jūsų sutikimo Bendrovė negali tvarkyti ar kitaip rinkti Jūsų asmens duomenų. Aukščiau minėti duomenys tvarkomi Bendrovės interesais: informuoti Jus apie vykstančius renginius, žaidimus/ konkursus ar akcijas, taip pat informuoti apie vartotojui aktualias paslaugas ar vykstančias apklausas.

Pagal turimus asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti vykdomas ir Jūsų asmens duomenų profiliavimas, siekiant pasiūlyti jums individualiai pritaikytus pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti.

Informuojame, kad mes taip pat galime naudoti Jūsų asmeninę informaciją (kaip antai, paslaugas, kuriomis naudojotės, vietovę, elgesį ir kt.) susiformuoti nuomonę apie tai, kas gali Jus dominti ir atitinkamai rodyti tam tikro pobūdžio reklamas savo tinklapyje.

Jei nebenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite rašyti elektroninį laišką adresu info@mecom.lt ir nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir/ arba kad nebūtų taikomas tik automatizuotas, įskaitant profiliavimą, Jūsų asmens duomenų tvarkymas, nenurodydami nesutikimo motyvų.

Duomenys bus tvarkomi 8 (aštuonerius) metus nuo Jūsų sutikimo davimo, gauti tiesioginės rinkodaros informaciją.

4.2. Klientų aptarnavimas

Klientų aptarnavimo tikslais mes renkame ir tvarkome jūsų tapatybės duomenis. Jūsų tapatybės duomenys yra tvarkomi tam, kad galėtume teikti paslaugas, administruoti jūsų užklausas ar komentarus, taip pat tai būtina, kai jūs susisiekiate su mumis ir mes atsakome į jūsų klausimus. Šie duomenys yra tvarkomi Jūsų prašymu, kai kreipėtės į Bendrovę dėl Bendrovės teikiamų paslaugų.

Duomenys bus tvarkomi 3 (tris) metus nuo paskutinio susisiekimo su Jumis dienos. dalykinių santykių su naudotoju pabaigos. Susirašinėjimas, susijęs su žalos asmeniui padarymu, nelaimingais atsitikimais ir kitomis sveikatos ir saugumo problemomis, gali būti saugomas ilgiau, jei vyksta teisminiai ginčai ar susitarimai.

4.3. Sukčiavimo prevencija ir teisinių reikalavimų vykdymas

Sukčiavimo ir prevencijos teisinių reikalavimų vykdymo tikslui yra renkami Jūsų Tapatybės duomenys. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi mūsų teisėtais interesais tam, kad būtų užkirstas kelias sukčiavimui, būtų sustabdytas sukčiavimas ar nusikalstama veika. Taip pat Jūsų asmens duomenis gali būti tvarkomi siekiant pareikšti, vykdyti ir ginti teisinį reikalavimą.

Šiuo atveju, jūsų pateiktais asmens duomenimis gali būti pasidalijama su įmonėmis, kurios mums teikia tam tikras paslaugas. Atkreipiame dėmesį, kad šios įmonės gali tvarkyti jūsų pateiktus asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus.

Duomenys bus tvarkomi 5 (penkis) metus nuo tos dienos, kai buvo gautas pranešimas apie sukčiavimą ar nusikalstamą veiką. Tačiau šis terminas atitinkamai gali būti pratęstas iki kol bus priimtas galutinis sprendimas sukčiavimo ar nusikalstamos veikos

4.4. Renginių ir konkursų administravimo tikslas

Renginių ir konkursų organizavimo tikslui yra renkami Jūsų Tapatybės duomenys. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tik gavus Jūsų sutikimą dalyvauti konkurse arba organizuojamame renginyje. Bendrovė Jūsų asmens duomenis gali tvarkyti renginio administravimo tikslais, tikslu su Jumis susisiekti renginio klausimais, taip pat dėl renginio organizavimo įvertinimo.

Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarkys siekdama Bendrovės teisėtų interesų: organizuoti, administruoti renginį, kontaktuoti su jo dalyviais apie renginį.

Duomenys bus tvarkomi 1 (vieną) mėnesį po renginio pabaigos.

4.5. Klientų nusiskundimų valdymas

Klientų nusiskundimų valdymo tikslo įgyvendinimui bus tvarkomi Jūsų Tapatybės duomenys. Šie duomenys bus tvarkomi tam, kad galėtume administruoti jūsų paklausimus ir nusiskundimus. Duomenys bus tvarkomi dėl mūsų teisėto intereso pagerinti mūsų paslaugas. Taip pat tam, siekiant įvertinti, patobulinti mūsų paslaugas.

Jūsų asmens duomenimis mes galime dalintis su atitinkamomis „Mecom Grupp“ įmonių grupės bendrovėmis, jei jūsų skundas ir (arba) paklausimas yra susijęs su kita (-omis) „Mecom Grupp“ įmonių grupės bendrove (-mis).

Visi asmens duomenys, susiję su išspręstu reikalavimu ir (arba) paklausimu, bus saugomi ne ilgiau kaip 2 metus nuo nusiskundimo ir (arba) paklausimo gavimo datos.

4.6. Teisinių reikalavimų vykdymas

Teisinių reikalavimų vykdymo tikslui yra tvarkomi Jūsų Tapatybės duomenys. Šie duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra vykdyti mūsų teisinę prievolę. Šiuos duomenis Bendrovė tvarko siekdama įvykdyti įvairius Bendrovei taikomus teisės aktų reikalavimus./

Duomenys bus tvarkomi 8 (aštuonerius) metus nuo Jūsų sutikimo gavimo tvarkyti asmens duomenis.

5. Kaip tvarkome Jūsų duomenis

Jūsų duomenys tvarkomi tiek automatiniu būdu, tiek fizinėmis priemonėmis, kas apima ir automatinį sprendimų priėmimą ir profiliavimą dėl skirtingų tvarkymo tikslų.

Bendrovė įgyvendina tinkamas priemones, kad apsaugotų Jūsų teises, laisves ir teisėtus interesus, įskaitant teisę reikalauti žmogaus įsikišimo.

Jūsų asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

6. Jūsų teisės

5.1. Jūs turite tokias teises:

 • i. žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • ii. susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • iii. reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti). Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali reikėti patikrinti Jūsų pateiktų naujų duomenų teisingumą;
 • iv. savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“), jeigu tam yra pagrįstos priežastys. Prašome atkreipti dėmesį, kad mes ne visais atvejais galėsim vykdyti Jūsų prašymą sunaikinti duomenys dėl teisinio reguliavimo;
 • v. teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • vi. teisę į duomenų, kuriuos mums pateikėte, perkeliamumą (teisė perkelti);
 • vii. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys ar panaikinti savo sutikimą, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti Bendrovės interesais. Tokiu atveju Bendrovė nustos tvarkyti Jūsų duomenis, nebent turės įrodymų, kad turi teisėtų priežasčių toliau tvarkyti duomenis. Kai duomenų tvarkymas yra susijęs su tiesiogine rinkodara, Jūs turite teisę bet kada su tuo nesutikti ir Bendrovė nustos tvarkyti Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu.
 • viii. teisė atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis. Tokį atšaukimą galime padaryti tokiu atveju, kai jūsų sutikimas sudaro teisinį pargimdą mums tvarkyti jūsų asmens duomenis. Savo sutikimą gauti rinkodaros pranešimus, galite atšaukti pasinaudodami prenumeratoriaus atsisakymo nuoroda, esančia bet kuriame mūsų atsiųstame rinkodaros pranešime. Norėdami atšaukti savo sutikimą kitais tikslais, turėtumėte siųsti prašymą el. paštu: info@mecom.lt .
 • ix. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Mes būtume dėkingi, jeigu prieš tai kreiptumėtės į mus ir sudarytumėte galimybę ginčą su Jumis išspręsti taikiai.

Savo teises Jūs galite įgyvendinti pateikę Bendrovei prašymą mūsų bendruoju el. paštu info@mecom.lt.

7. Dalijimasis jūsų asmens duomenimis ir duomenų perdavimas

7.1. Jūsų Asmens duomenų neperduodame už Europos Ekonominės Erdvės ribų.

7.2. Jūsų Asmens duomenys gali būti perduodami kitoms tai pačiai bendrovių grupei kaip ir Bendrovė priklausančioms bendrovėms (kurios veiks kaip Mūsų pasitelkti Duomenų tvarkytojai arba savarankiškai Duomenų valdytojai), teisėsaugos institucijoms, teismui ir kitoms valstybės institucijoms, tačiau tik tiek ir tokia apimtimi, kiek leidžia teisės aktai.

7.3. Taip pat Jūsų asmens duomenimis galime pasidalinti su įmonėmis, kurios mums teikia tokias paslaugas kaip, mokėjimo paslaugas, tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimas ir pan. Kai kuriais Jūsų asmens duomenimis mes galime pasidalinti su savo partneriais, organizuojančiais renginius arba konkursus, kuriuose Jūs pareiškėte norą dalyvauti.

8. Galiojimas ir pakeitimai

8.1. Ši privatumo politika galioja nuo 2022-06-22 Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo svetainėje www.olygrillbar.lt